Šta je mikrokreditiranje?

Mikrokreditiranje se najčešće definiše kao obezbjeđivanje finansijskih usluga (kredita, štednje, osiguranja, transfera novca i sl)  slojevima stanovništva sa niskim primanjima. 

Šire posmatrano, ono se odnosi na pokret koji ima viziju društva u kojem domaćinstva sa niskim prihodima imaju stalan pristup širokom opsegu finansijskih usluga koje investiraju u sopstvene poslovne aktivnosti.

U Crnoj Gori, mikrokreditiranje podrazumijeva samo odobravanje kredita, bez obezbjeđivanja štednje i drugih finansijskih usluga.

Odobravanjem mikrokredita bave se mikrokreditne finansijske institucije. Po Odluci o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u mikrokreditnim finansijskim institucijama Centralne banke Crne Gore ("Sl.list Crne Gore", br. 24/09) mikrokreditima se smatraju krediti fizičkim licima do 5.000€, preduzetnicima i privrednim društvima do 10.0000€ u prvom i za sve kategorije do 30.000€ u ponovljenim ciklusima.