Istorijat

Alter Modus je osnovan 1997. godine kao nevladina organizacija sa ciljem pružanja podrške pripadnicima zapostavljenih kategorija stanovništva, kako bi povećali ekonomsku samostalnost i samopouzdanje i aktivno učestvovali u razvoju društva.

Dio osoblja (rezidenti) zaposlenog u međunarodnoj humanitarnoj organizaciji Danski savjet za izbjeglice, koja je u Crnoj Gori djelovala od 1993. godine, nije prihvatao činjenicu da se sa smanjivanjem interesa i donatorske pomoći međunarodnih institucija i organizacija, smanjuju i potrebe ugroženih kategorija društva u Crnoj Gori. Stoga su osnovali Alter Modus sa željom da svojim radom daju još veći doprinos.

Podrška ugroženim i marginalizovanim grupama


Tokom prvih godina poslovanja Alter Modus se bavio implementacijom velikog broja programa, a svi su imali za cilj poboljšanje položaja ugroženih i marginalizovanih grupa u Crnoj Gori. Tako su realizovani programi bespovratnih robnih kredita, koji su bili namijenjeni najugroženijima među izbjegličkom i raseljeničkom populacijom, ali i osobama sa invaliditetom.

Uspostavljena je vrlo uspješna saradnja sa članovima udruženja paraplegičara, slabovidih i slijepih osoba i osoba sa oštećenjem sluha, koja je dala zavidne rezultate. Alter Modus je bio i jedinstveni predstavnik glasa izbjeglih i raseljenih lica na najznačajnijim međunarodnim forumima i, takođe, osnivač jedinog lista namjenjenog toj populaciji u Crnoj Gori, koji je publikovan u peridu od 1998. do 2002. godine.

Najznačajniji finansijeri/donatori u tom periodu bili su: Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR), Danski savjet za izbjeglice (DRC) i njihova nacionalna razvojna agencija (DANIDA), Svjetski crkveni servis (CWS), američka organizacija Mercy Corps, te američko Ministarstvo za poljoprivredu (USDA) i drugi.

Alter Modus je bio član Evropskog savjeta za izbjeglice i azilante (ECRE), Međunarodnog odbora dobrovoljnih organizacija (ICVA), a zastupao je interese izbjeglih i raseljenih u Partnerstvu u akciji (PARinAC) i u radu predizvršnog odbora Ujedinjenih nacija (PreExCom).

Razvoj mikrokreditnog programa i ciljevi


Razvoj programa mikrofinasiranja je bio logičan nastavak ekonomskih programa Alter Modusa, koji su bili koncipirani na bespovratnoj osnovi. Mikrokreditiranje je inače već poodavno u svijetu doživjelo punu afirmaciju kao efikasan i održiv alat u pružanju podrške ugroženim i marginalizovanim segmentima populacije. Tako je implemetacija mikrokreditnog programa otpočela u jesen 1999. godine.

Cilj mikrokreditnog programa Alter Modusa je pružanje finansijskih usluga u vidu mikrokredita malim preduzetnicima u Crnoj Gori, koji zbog svoje rizičnosti imaju otežan pristup bankama. Mikrokreditni program pruža finansijsku podršku preduzetnicima sa unaprijed osmišljenom idejom, kako bi započeli ili razvili već postojeću prihodonosnu aktivnost i samim tim povećali životni standard svoje porodice i sebe.

Krediti se odobravaju za sve djelatnosti kojima se ljudi bave, bilo da su iz domena poljoprivrede, stočarstva, trgovine, usluga i proizvodnje. Iznosi kredita koje nudimo formirani su u skladu sa zakonskom regulativom, a rokovi otplate i kamatna stopa zavise od djelatnosti za koju se kredit koristi i kreditnog ciklusa.

Alter Modus je kreditne aktivnosti započeo uz donatorsku podršku UNHCR-a, DRC-a, CWS-a, MC/USDA-a, Britanske nacionalne lutrije kroz partnerstvo sa evropskom granom Mercy Corps-a (Scottish European Aid/NLCB), Caritas Luxemburg-a, itd. Prvi krediti su ponuđeni izbjeglicama iz Hrvatske i BiH. Shvatajući da se ni domicilno stanovništvo ne nalazi u značajno boljoj poziciji, od 2001. godine svoje usluge ravnopravno nudimo i njima, kao i raseljenim licima sa Kosova, kao posebno ugroženoj kategoriji.


Finansijska održivost i komercijalni krediti


Nakon početnog perioda korišćenja donacija, Alter Modus je, stekavši finansijsku samoodrživost, počeo sa obezbjeđivanjem komercijalnih sredstava za olakšavanje daljeg rasta i razvoja. Svaki cent ostvarenog profita korišten je za uvećavanje osnovnog kapitala, što je dodatno doprinosilo rastu i razvoju Alter Modusa.

Inače, rast i razvoj sami po sebi predstavljaju efikasan alat jer omogućavaju pružanje usluga sve većem broju klijenata i to pod sve povoljnijim uslovima. Na taj način se utiče na popravljanje njihovog životnog standarda i sveukupnog ekonomskog ambijenta u Crnoj Gori.

Prva komercijalna sredstva obezbijeđena su od holandske Agencije za razvoja (NOVIB) krajem 2001. godine. Nakon toga su se nizali kreditni aranžmani i sa ostalim prestižnim investitorima koji su podržavali programe mikrofinansiranja, kao što su holandska Triodos & Doen fondacija, OIKO Credit, itd.

Najznačajniji momenat u razvoju Alter Modusa desio se 2004. godine kada je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), nakon našeg upornog insistiranja i njihove detaljne analize, učinila presedan i dodijelila prvi kredit jednoj nevladinoj organizaciji u svijetu.

Za nas je taj kredit značio prekretnicu, jer su i drugi multilateralni finansijeri počeli pokazivati veliko interesovanje za naš rad, ali i za EBRD, koji je nakon toga proširio svoj domen operacija i prihvatio mikrokreditne institucije kao ravnopravne partnere.

U dosadašnjem radu Alter Modus je obezbijedio preko 30 miliona eura kredita od komercijalnih investitora:Njemačke razvojne banke (KfW), Blue Orchard -a, EBRD-a, Triodos-a, Instituta za kredite španske agencije za razvoj (ICO/AECI), Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE ), Holandskih investitora i fondova (Triple Jump, NOVIB, NOVIB-ASN, OIKO Credit-a), Crnogorske komercijalne banke (CKB).

Od NVO do DOO usklađivanje sa regulativom


Do kraja 2008. godine Alter Modus je poslovao isključivo kao nevladina organizacija, kada osniva novi pravni subjekt Mikrokreditnu finansijsku instituciju (MFI) Alter Modus DOO, koja od 2009. godine realizuje kompletan program mikrokreditiranja.

Do takvog razvoja događaja je došlo usljed promjene zakonskog okvira u Crnoj Gori (Zakona o bankama i izmijenjenog Zakona o NVO), kojima je zahtijevano da mikrokreditnu aktivnost realizujemo posredstvom drugačijeg pravnog subjekta.

Tokom prethodnih godina poslovanja plasirano je ukupno 80,1 hiljada kredita vrijednih 148,7 miliona eura i ostvarena saradnja sa 37,6 hiljada klijenata. Aktivni portfolio Alter Modusa iznosi 18,6 miliona eura, koji su u rukama 12,9 hiljada klijenata.