Opšti uslovi poslovanja sadrže standardne uslove poslovanja koji važe za sve klijente prilikom uspostavljanja poslovnih odnosa sa MFI Alter Modus DOO i koji se odnose na postupak međusobne komunikacije, na usluge koje pruža MFI, cijene usluga, i druga pitanja od značaja za poslovanje, u namjeri da se obezbijede primjena dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i fer odnos prema klijentu.