• 1997: Alter Modus osnovan kao nevladina organizacija (udruženje građana).
  • 1999: NVO Alter Modus otpočela sa implementacijom mikrokreditnog programa, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) i Danskog savjeta za izbjeglice (DRC).
  • 2002: Mikrokreditiranje postaje jedina djelatnost NVO Alter Modus.
  • 2003: Centralna banka Crne Gore donosi Odluku o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u MFI i zvanično postaje regulatorni organ koji kontroliše i pravna lica koja obavljaju mikrokreditne poslove. NVO Alter Modus dobija dozvolu za rad od strane CBCG 19. maja 2003. godine.
  • 2007: Novim Zakonom o nevladinim organizacijama (Sl. list CG 11/07), a u skladu sa Zakonom o bankama (Sl. list CG br.17/08), nevladine organizacije više ne mogu sprovoditi djelatnost mikrokreditiranja u Crnoj Gori.
  • 2009: NVO Alter Modus osniva privredno društvo MFI Alter Modus DOO na koje prenosi sve svoje poslovne aktivnosti, a svoj kapital ulaže u osnivački kapital Društva.
  • 2015: Alter Modus DOO uspostavlja organe upravljanja poštujući najbolje međunarodne prakse i preporuke za korporativno upravljanje.
  • 2023: Pettelaar fond iz Holandije postaje suvlasnik Alter Modusa sa 9,9% učešća u kapitalu. Većinsko vlasništvo (90,1%) pripada NVO Alter Modus.