Vlasnik Alter Modusa je Nevladina organizacija Alter Modus sa 100% učešća u vlasničkoj strukturi.

Početkom 2015. godine Alter Modus je uspostavio organe upravljanja, poštujući najbolje međunarodne prakse i preporuke za korporativno upravljanje u privrednim društvima.

Korporativnu strukturu Alter Modusa čini: Skupština vlasnika, Odbor direktora, izvršni direktor i Izvršni menadžment.

Uloga Skupštine, kao predstavnika vlasnika, u najbitnijem se ogleda kroz usvajanje i izmjene Statuta, Politike korporativnog upravljanja, definisanje Vizije, Misije i Vrijednosti, te usvajanje strategija. NVO Alter Modus, kao vlasnik, ima tri predstavnika u Skupštini. Kvalitativni ciljevi Alter Modusa definisani su Vizijom, Misijom i Strategijama, koje usvaja Skuptšina vlasnika.

Odbor direktora, kao kolektivni organ, upravlja Društvom kroz usvajanje politika Društva, petogodišnjeg biznis plana i projekcija, budžeta i operativnog plana rada za period od godinu dana, te i davanjem jasnih smjerinica i uputstava za sprovođenje politika.

Kvantitativni ciljevi rasta, profitabilnosti i efikasnosti definisani su Biznis planom i politikama Društva koje usvaja Odbor direktora. Operativnim planom i budžetom definišu se kratkoročni ciljevi poslovanja za period od godinu dana.

Luka Đurović, predsjednik Odbora direktora;

Andrija Lompar, član Odbora direktora;

Pieter Kooi, član Odbora direktora;

Mark Willem Semeijns De Vries Van Doesburgh, član Odbora direktora;

Dželila Huremović, član Odbora direktora.

Andrija Lompar, predsjednik revizorskog odbora;

Dželila Huremović, član revizorskog odbora;

Aleksandra Rakočević, član revizorskog odbora.

Izvršni direktor odgovoran je za cjelokupno poslovanje MFI Alter Modus i zastupa Društvo. U Izvršnom menadžmentu su izvršni direktor i direktor operacija.

Izvršni direktor i Izvršni menadžment operativno sprovode i primjenjuju Politike Društva i Biznis plan, unapređenjem organizacione strukture, procedura rada, razvoja kreditnih proizvoda, te praćenjem realizacije operativnih planova.

Ana Kentera je izvršni direktor od 2015. godine. Karijeru u Alter Modusu započinje 2000. godine na poziciji menadžera finansija i kasnije direktora finansija i pravnih poslova. Sa višegodišnjim iskustvom u mikrofinansiranju i formalnim obrazovanjem iz prava i finansijskog menadžmenta doprinijela je razvoju MFI Alter Modus u oblastima upravljanja procesima, unapređenja organizacione strukture, poslovnog planiranja i finansijskog modelovanja. Pohađala je najrenomiranije međunarodne treninge iz oblasti mikrokreditiranja.

Snažna fokusiranost na klijente, kvalitet u radu, stručna znanja i visoki etički standardi jesu vrijednosti koje prepoznaje kao ključne za dugoročno uspješno poslovanje. Modelom za održivi razvoj kompanije smatra balans ljudskih resursa, fondova za rast, odnosa sa klijentima i inovacija.

Ljiljana Stojović je direktor Operacija od 2015. godine. Po obrazovanju je diplomirani ekonomista. Karijeru u Alter Modusu je započela 1999. godine u Kreditnim operacijama. Kroz svoje dugogodišnje iskustvo na kreditnim poslovima pokrivala je više različitih pozicija – od kreditnog savjetnika i regionalnog menadžera (Centralna i Sjeverna regija) do direktora Kreditnih operacija.  Direktan kontakt sa klijentima i praćenje preduzetničkih iskustava „od ideje do realizacije“ bili su ključni za Ljiljanin dalji uspješan rad u oblasti mikrofinansiranja u Crnoj Gori.

Pored usmjerenosti na unaprijeđenje kreditnih poslova i proizvoda bila je posvećena uspostavljanju i razvoju različitiih funkcija u Alter Modusu kao što su Marketing, Ljudski resursi i Upravljanje rizicima i kvalitetom. 

U Društvu postoje lica koja kolektivno ili pojedinačno imaju ovlašćenje da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima, i to:

Luka Đurović, Ovlašćeni zastupnik;

Arnela Nasufović, Ovlašćeni zastupnik;

Staniša Turković, Ovlašćeni zastupnik;

Vladimir Petrić, Ovlašćeni zastupnik;

Andrija Ražnatović, Sekretar.

Organizaciona struktura Alter Modusa funkcionalno je definisana kroz sektore, službe i odjeljenja, a čine je: Kreditni sektor, Sektor finansija i informacionih tehnologija, Sektor pravnih i opštih poslova, Služba ljudskih resursa, Služba marketinga, Služba za rizik i kvalitet i Odjeljenje za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Pored sektora, službi i odjeljenja postoje i samostalne funkcije – lica sa posebnim ovlašćenjima: interni revizor i sekretar Društva.

Teritorijalno, Kreditni sektor je organizovan kroz mrežu profitnih centara. Profitne centre predstavljaju filijale. U sklopu filijale može biti jedna ili više ekspozitura, koje zajedno sa filijalom čine profitni centar.

ORGANOGRAM