OBAVJEŠTENJE o podnošenju zahtjeva za moratorijum

Klijenti imaju pravo da podnesu zahtjev za moratorijum (privremena obustava plaćanja obaveza po kreditu), u trajanju do 90 dana.

MFI Alter Modus će u svakom individualnom slučaju cijeniti uticaj pandemije COVID 19 na prihode i finansijsku situaciju klijenta, i odlučivati po zahtjevima za moratorijum u roku od 8 dana od podnošenja. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju klijenti koji na dan 31.12.2019 godine nisu kasnili sa otplatom kredita duže od 90 dana i koji u tekućoj godini nisu restrukturirali kredite. Klijenti koji su već aktivirali moratorijum na otplatu kredita, mogu podnijeti zahtjev za novi moratorijum, nakon isteka prethodnog.

Zahtjevi za moratorijum podnose se u poslovnicama MFI Alter Modus na formularu koji će klijenti dobiti od zaposlenog poslovnice. Zahtjev se smatra kompletiranim i podnijetim, kada klijent priloži dokumentaciju koju mu zatraži zaposleni poslovnice.