Potpisan Sporazum o saradnji na projektu ŽIG „Ženski biznis“

MFI Alter Modus i Sekretarijat za konkurentnost potpisili su Sporazum o saradnji na projektu ŽIG “Ženski biznis”. Dva ključna cilja projekta su pravilno targetiranje odnosno prepoznavanje “ženskih biznisa” čije je glavno obilježje da žene imaju ne samo formalno-pravno vlasničku nego i suštinsku – upravljačku funkciju, te olakšan pristup finansijskim i nefinansijskim podsticajima za žene preduzetnice. Na ovaj način državnim i privatnim institucijama biće omogućen sistem prepoznavanja ženskih biznisa prilikom dodjele kako finansijske tako i nefinansijske podrške namijenjene ženama.

Izvršna direktorica Alter Modusa, Ana Kentera, kazala je da će u saradnji sa Sekretarijatom za konkurentnost i BI Communication biti pružena dodatna podrška svim ženama u Crnoj Gori koje žele da započnu novi ili unaprijede postojeći biznis, informišu se o poslovnim prilikama i mogućnostima finansijske i nefinansijske podrške – što je u skladu sa strateškim ciljevima kompanije.

„Alter Modus od osnivanja nudi programe koji podržavaju žensko preduzetništvo i zahvaljujući tim programima učešće žena u portofiliju kompanije je u prosjeku 47%. Smatram da ćemo zajedničkom saradnjom na projektu ŽIG „Ženski biznis“ stvoriti pogodne uslove za žene preduzetnice i omogućiti im da ostvare svoj puni potencijal, u korist cijele zajednice. Prilikom apliciranja za kreditnu podršku privrednim društvima koja su zvanični nosioci ŽIGA „Ženski biznis“ od strane naše kompanije neće biti tražena dodatna dokumentacija ili se vršiti dodatna provjera“, istakla je Kentera.

Osnov za dobijanje ŽIG-a Ženski biznis je ispunjavanje kriterijuma definisanih međunarodnim dokumentom MEST IWA 34 čije se ključne cjeline odnose na pitanja da li preduzećem upravljaju žene, da li je preduzeće u vlasništvu žena, da li žene imaju punu kontrolu nad preduzećem i da li je „žensko” preduzeće nezavisno.